The world owes you nothing

การใช้ชีวิตให้มีความสุข

ไม่ใช่เป็นเรื่องของการหาความสุข
ไม่ใช่เป็นเรื่องของการมองหาสิ่งที่เรายังขาด
ไม่ใช่เป็นเรื่องของตอบสนองสิ่งเร้าจากภายนอก

ถึงแม้เราจะทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทำอะไรบางอย่าง
แต่ผลลัพธ์อาจจะออกมาแบบตรงกันข้ามก็เป็นไปได้

การมองหาความยุติธรรมในบรรทัดฐานของเรา จะพาแต่ให้เราเป็นทุกข์
เพราะ เราจะเริ่มเพ่งโทษกับสิ่งรอบข้าง ตีอกชกหัวตัวเองว่าทำไมถึงไม่เป็นอย่างนั้น…อย่างนี้

โดยเราอาจลืมไปว่า

โลกใบนี้ ไม่ได้ติดหนี้อะไรเรา
โลกใบนี้ ไม่ได้สนใจว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่
โลกใบนี้ ไม่ได้มีหน้าที่ตอบรับ หรือเป็นไปในแบบที่เราคาดหวัง
โลกใบนี้ แค่หมุนไป ดำเนินไป ตามเหตุ และปัจจัยของตัวมันเอง

คนที่มีความสุข ไม่ใช่คนที่ได้ดั่งใจทุกอย่าง
แต่เป็นคนที่ยอมรับสิ่งต่างๆ อย่างที่มันเป็น