Be You, Be Happy

ความทุกข์ส่วนใหญ่เกิดจากความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่น หากเราสามารถทำให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นราบรื่นขึ้น เราก็จะสามารถมีความสุขมากขึ้น

แต่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงนั้น สร้างขึ้นบนพื้นฐานของความเคารพและยอมรับ ไม่ใช่การหา approval จากคนอื่น การพยายามเติมเต็มความคาดหวังของคนอื่น นอกจากจะสร้างแต่ความทุกข์แล้ว เราจะไม่สามารถดึงดูดคนที่ชอบเราในแบบที่เราเป็นด้วย

“Be who you are and say what you feel, because those who mind don’t matter, and those who matter don’t mind”

เป็นในสิ่งที่คุณเป็น และพูดในสิ่งที่คุณรู้สึก เพราะคนที่สำคัญกับชีวิตคุณจะไม่ใส่ใจมัน ส่วนคนที่ใส่ใจมันคือคนที่ไม่สำคัญกับชีวิตคุณ

– Bernard M. Baruch

social media เป็นสถานที่ๆเต็มไปด้วยการชี้นำ และความเห็น

99.99% ของคนที่เราเห็นบน social media นั้นไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับชีวิตเราเลย แน่นอนรวมถึงความเห็นของคนเหล่านั้นด้วย

“คำแนะนำ” นั้นเป็นสิ่งที่คนชอบให้กัน แต่จะมันจะคุณค่าก็ต่อเมื่อถูกขอ

Seth Godin นักคิด นักเขียน ชื่อดัง ได้กล่าวว่า การฟังความคิดเห็นเป็นเรื่องดี แต่ก็ไม่เคยเห็นนักเขียนคนไหน เขียนหนังสือได้ดีขึ้นจากการอ่านพวก book review เช่นกัน

“I am not what I think I am, I am not what you think I am, I am what I think what you think I am”

ฉันไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิด ฉันไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด ฉันคือสิ่งที่ฉันคิดว่าคุณคิด

Eugene W. Gendlin นักจิตวิทยาและนักปรัชญาชาวอเมริกัน

การทำ self-reflection และ การตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยๆ ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเตือนสติเราได้ว่า เรากำลังใช้ชีวิตแบบที่เราต้องการจริงมั้ย หรือความเป็นตัวเรานั้น ถูกกำหนดโดยสิ่งที่เราเชื่อว่าคนอื่นคิดเกี่ยวกับเรา หรือถูกกำหนดโดยความคิดเห็นของคนอื่นมากเกินไป เราความต้องปรับ

เมื่อเราหยุดพยายามทำตามความคาดหวังของคนอื่น เราก็จะดึงดูดคนที่ยอมรับเราในแบบที่เราเป็น เราจะมีความสุขมากขึ้น